Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

2017.08.16

Kvietimas galioja iki 2020.10.31.

Finansavimo tikslas

Padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) produktyvumą, palengvinant verslo subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – priemonė Nr. 03.3.1-IVG-T-810) remiama veikla – dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ. Garantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis ir INVEGOS negarantuotų investicinių paskolų palūkanų dalinis kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą pagal Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3 investicinio prioriteto „MVĮ gebėjimų augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir inovacijų diegimo procesuose rėmimas“ 3.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę.

Galimi pareiškėjai

Pagal priemonę  Nr. 03.3.1-IVG-T-810 galimi pareiškėjai yra MVĮ.

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su priedais teikia ją raštu įgyvendinančiajai institucijai vienu iš šių būdų:

  • atsiųsti registruotu paštu (paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. 24:00 val.),
  • įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens (paraiškos turi įteiktos įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. 16:00 val.),
  • pristatyti pašto kurjerio (paraiškos turi pristatytos įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. 16:00 val.),
  • elektroniniu paštu dpk2@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais (paraiškos turi atsiųstos įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. 16:00 val.),
  • tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu) (paraiškos turi atsiųstos įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. 16:00 val.).

Plačiau apie šį kvietimą – čia.

Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

 

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
Vardas, Pavardė
Įmonė
Telefonas
El. paštas
Ačiū!

Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.