Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"

2017.08.21

Kvietimas galioja iki 2017.11.30.

Finansavimo tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Finansuojamos veiklos: užimtumas ir socialinė sanglauda

 Remiamos veiklos

1. Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;

2. Psichosocialinė pagalba, kaip apibrėžta Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

3. Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas;

4. Bendrųjų gebėjimų, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdymas;

5. Profesinis mokymas;

6. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;

7. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus;

8. Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas;

9. Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Papildoma informacija:

– Pagal šį kvietimą teikti paraiškas vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

– Tas pats juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė gali būti tik vieno konkrečioje apskrityje planuojamo įgyvendinti projekto partneriu.

– Juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kuris yra pareiškėjas vienoje apskrityje planuojame įgyvendinti projekte, negali būti kito toje pačioje apskrityje planuojamo įgyvendinti projekto partneriu.

– Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas su partneriu (-iais) sudaro ir su paraiška pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, kaip nustatyta Projektų taisyklių 163 punkte.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Plačiau apie šį kvietimą – čia.
Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

 

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
Vardas, Pavardė
Įmonė
Telefonas
El. paštas
Ačiū!

Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.